Toilet Brush

White Toilet Brush

Stiff, durable bristles remove tough stains.