Dish Brush

Dm-001 Oates Durafresh Soft Grip Dish Brush